När ni klickar på länken ”BESTÄLL DIREKT FRÅN SCANDBIO” och kommer till Scandbios webbshop måste ni först logga in eller registrera er om ni inte tidigare är kunder. Sedan ska det i övre högra hörnet under ert namn stå ”Green Sales Nordic AB”, då vet ni att ni är rätt och handlar till våra priser!

Klarna specificerar inte momsen för köp gjorda av privatpersoner utan bara företagskunder, man måste därför välja ”Organisation” i kassan istället för att skriva in sitt personnummer för att göra ett företagsköp med specificerad moms.

Varan levereras inom fem (5) arbetsdagar efter beställningsdag under perioden 1 oktober – 30 april. Beroende av yttre omständigheter som Scandbio inte kan påverka kan leveranstiden ändras under säsongen. Detta meddelas på Scandbios hemsida www.scandbio.com. Under övrig tid eller speciella leveransområden sker leverans inom tio (10) arbetsdagar. Leverans sker normalt mellan kl. 06.00 – 22.00. Leverans kan ske lördagar och helgdagar (röda dagar) i Scandbios val. En extra kostnad debiteras vid ö-leverans.

Om leveransen ändå inte har kommit inom denna tid, ring direkt till leverantören som samordnar transporterna på telefon 020 41 84 19

Scandbios leveransområde sträcker sig från Sundsvall i öster via Värmland ner till Strömstad. Vi levererar inte väster om Vänern, ovanför Strömstad och inte heller till öar utan broförbindelse med fastlandet.

Till öar utan broförbindelse (gäller ej Gotland) levereras varan inom tio (10)arbetsdagar efter beställningsdag. En kostnad på 375 kr inkl. moms tillkommer per leverans.

Betala tryggt och säkert med vår betalningspartner Klarna.

Vid kort och bankbetalning reserveras/bokas betalningen direkt. Vid beställning av bulk justeras betalningsbeloppet i efterhand beroende på levererad mängd (vi rekommenderar faktura vid beställning av bulk). Eventuell extra betalning för leveranser utöver betald mängd faktureras via Klarna.

Leveranstiden kan ändras under året på grund av olika omständigheter som kan påverka leveranserna. Läs därför alltid SCANDBIOS LEVERANSVILLKOR för att få aktuella leveranstider!

Om mottagaren/kunden har behov av avisering kan detta erbjudas via telefon. Kostnad för avisering debiteras i förekommande fall enligt aktuell prislista. Avisering sker senast dagen före leveransdag. SMS avisering ingår kostnadsfritt men kan inte garanteras och därför inte användas som enda aviseringsmetod om behovet finns.

Om mottagaren beställt telefonavisering och inte svarar trots upprepade försök gäller följande:
-vid leverans av pall kommer leverans ändå ske
-vid leverans av bulk läggs ordern om och levereras på nytt enligt villkoren under Leveranstid.

Värmepellets i lösvikt (bulk) levereras i tankbil, som även kallas bulkbil. Bilen är utrustad med 25 meter slang. Behov av slanglängd över 25 meter måste meddelas leverantören vid beställningen. Vid behov av slanglängd över 25 meter tillkommer en kostnad av 250 kr per leverans. Om chauffören, trots att mottagaren/kunden inte meddelat behovet, vid lossningstillfället gör bedömningen att slanglängd över 25 meter behövs, tillkommer en kostnad av 500 kr.

Vid bulkleverans levereras beställd kvantitet +/- 10% i leverantörens val, förutsatt att det får plats i förrådet. Vid bulkleverans då köparen på grund av för liten lagringskapacitet inte kan ta emot beställd mängd tillkommer en tilläggsdebitering.

Vid leverans till PelliStore PCS bulkförråd rekommenderas en fyllnadsgrad motsvarande 70% av dess kapacitet och vid leverans till övriga förråd 85% av dess kapacitet. Om mottagaren/kunden beställer mer än angivna volymer ansvarar mottagaren/kunden för alla eventuella olägenheter och skador i anledning härav. Leverantören kan således inte göras ansvarig för sådana olägenheter eller skador. Agroenergi Neova Pellets AB och Green Sales Nordic AB frånsäger sig allt ansvar för skador på PelliStore förråd.

Värmepellets i småsäck och storsäck samt värmeloggs levereras på flakbil som är utrustad med påhängstruck eller kran, i leverantörens val. Värmepellets i småsäck, 16 kg, och värmeloggs, ca 10 kg, samt Krafft Ströpellets, 14 kg, är förpackade i plast och står på lastpall som är plastemballerad. Pall med hel plasthuv kan förvaras utomhus men bör skyddas med en presenning mot yttre påverkan som t.ex. fåglar, nederbörd, UV-ljus etc. Bruten pall skall alltid förvaras inomhus. Pallvikten för värmepellets är 832 kg, för värmeloggs ca 1 050 kg och för ströpellets 840 kg. Värmepellets i storsäck, 650 kg/700 kg levereras utan pall och skall alltid skyddas från fuktpåverkan från mark och luft.

Bestämmelser för mottagande av bulkleverans.

Mottagaren ansvarar för:

• varan från mottagarens bulkkoppling
• att varan ryms i anvisat förråd
• att förråd och mottagningsplats är iordningställda för mottagning ifrån beställningsdagen och under hela leveranstiden
• framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad
• att en gång fram till inblåsningsröret är röjd från snö och sandad
• att förrådet är anpassat för mottagning av pellets. OBS inga plaströr. Det skall finnas avluftningsrör på minst Ø > 200 mm eller motsvarande area
• att inblåsningsröret är monterat utomhus, lättåtkomligt för chauffören och väl uppmärkt med namn och adress
• att bulkkopplingen med Ø 102 mm (“4-tums“) han-koppling är fast monterad
• att en koppling vid horisontell montering får sitta på maxhöjd 1,5 meter, min 0,1 meter
• vid vertikal montering, maxhöjd 1,5 meter, min 0,8 meter
• att vid behov av dammfilter alltid se till att detta är väl rengjort, rätt dimensionerat, torrt och monterat inför varje leverans
• förrådet bör rengöras en gång/säsong
Om mottagaren/kunden inte uppfyller ovan angivna villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte göra gällande dröjsmål eller fel på varan. Leverantören har även rätt att vägra leverans.
Sker leverans har leverantören rätt att debitera mottagaren/kunden de merkostnader som uppstått med tillägg av 10%.

Leverantören ansvarar för:

• att beställd mängd till rätt kvalitet, Svensk Standard SSEN14961-2, levereras i tid i enlighet med dessa leveransvillkor
• varan fram till mottagaren/kundens bulkkoppling
• att följesedel alternativt vågkvitto lämnas hos mottagaren/kunden
Leverantörens ansvar för kvaliteten, däri inkluderat andelen finfraktion/smul, förutsätter att slanglängden inte överstiger 25 meter och att mottagaren/kunden uppfyller ovan angivna villkor för leveransen.

Mottagaren ansvarar för:

• framkomligheten till lossningsstället där vägen har en bredd på minst 3,5 meter, fri höjd 4,5 meter (grenfritt) och bärighet för tung lastbil (axeltryck 10 ton), röjd från snö och sandad
• att platsen där pallarna skall placeras är tydligt utmärkt av mottagaren/kunden samt har en bärighet för truck med en vikt, inklusive last, på 4,5 ton
• att det finns fri radie om 6 meter för kran från bilens uppställningsplats
• att säljarens anvisningar om lagring och hantering av pallarna följs
• att ansvaret för varan efter leverans övergår till mottagaren
• att beställd vara får plats på anvisad plats
• att mottagningsplats är iordningställd för mottagning inom leveranstiden
Om mottagaren/kunden inte uppfyller ovan angivna villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte göra gällande dröjsmål eller fel på varan. Leverantören har även rätt att vägra leverans.
Sker leverans har leverantören rätt att debitera mottagaren/kunden de merkostnader som uppstått med tillägg av 10%.

Leverantörens ansvar

Leverantören ansvarar för att leverera:
• att beställd mängd till rätt kvalitet, enligt Svensk Standard SSEN 14961-2
• varan fram till dess den är lossad utomhus hos mottagaren/kunden
• att följesedel lämnas hos mottagare/kund
Leverantörens ansvar för kvaliteten förutsätter att mottagaren/kunden uppfyller ovan angivna villkor för leveransen.

Leverantören äger rätt att neka leverans om risk finns för skador på utrustning, egendom eller risk för olycksfall föreligger. Varorna levereras på leverantörens ansvar endast till utomhus uppgjorda avställningsytor. För eventuell uppkommen skada vid övrig uppställning, i förråd eller liknande ansvarar mottagaren/kunden. För sådan skada har leverantören följaktligen inte något ansvar

Om mottagaren/kunden vill åberopa fel skall leverantören underrättas inom skälig tid – normalt 14 dagar – efter det att mottagaren/kunden märkt eller borde ha märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit leverantören till nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren/kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Reklamation avseende förbrukad vara godtas ej. Om mottagaren/kunden inte uppfyller fastställda villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte föra gällande fel på varan. Leverantören skall då också äga rätt att vägra leverans. Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Vi tillämpar Konsumentköplagen (SFS1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, fax, webshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan skall returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Scandbio. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på telefon 020-418 419.

Vi reserverar oss rätten att neka beställning. Vi reserverar oss också mot skrivfel eller uppenbara prisfel i butiken. Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

©2024 Green Sales Nordic AB

Log in with your credentials

Forgot your details?